جهت تماس فوري با سایت بتسا می توانید با شماره موبایل :     09138576733  تماس حاصل نمایید.

ايميل سایت(جهت پیشنهاد همکاری و مذاکره قرار دادن تبلیغات در سایت و ارسال فرصت شغلی و خبر و برنامه کنفرانس های در حال برگزاری):         info@betsaonline.com

** ايميل سایت جهت ارسال مقالات برای ترجمه:     industrial.betsa@gmail.com

 

  شرح خدمات سایت مهندسی بتسا

 

شماره کارت بانک صادرات:    6037694043831670              و شماره حساب بانک صادرات:      0200487382003

شماره کارت بانک ملت:        6104337910347580              و شماره حساب بانک ملت:      4117552462

شماره کارت بانک ملی:        6037991834932257             به نام سید علی گجراتی

شماره شبا بانک ملی:  شماره شبا  IR070170000000108232790005    به نام شرکت پویاوران توسعه کویر (بتسا)

 

 

website: www.betsa.ir